Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor op vluchten van MirAIR (“De Vervoerder”).
De voorwaarden zijn van kracht, zijn tenzij schriftelijk afwijkend overeengekomen en bevestigd door de vervoerder.

Indien een persoon, firma of bedrijf de overeenkomst van een vlucht of aankoop blokuren aangaat met MirAIR, is deze hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling vooraf.

1. VOORWAARDEN
Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
“Overeenkomst” – Betekent de overeenkomst zoals gedefinieerd in artikel 2.1 hieronder;
“Luchtvaartuig” – Betekent het luchtvaartuig zoals vermeld in de bevestiging
“Charter” – Betekent de vlucht (-en) zoals beschreven in het vluchtschema;
“Charterbevestiging” – Betekent de charterbevestiging die bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd en die de details van het Charter bevat;
“Charterprijs” – Betekent de prijs voor de chartervlucht en gerelateerde goederen en diensten zoals gedetailleerd in de charterbevestiging;
“Extra diensten” – Betekent diensten zoals vervoer van of naar de luchthaven en/of uw accommodatie, toegang tot VIP-lounges en terminals, kosten buiten openingstijden van de luchthaven, gebruik van satelliettelefoon of extra kosten voor catering;
“Hangarage” – Het stallen van een luchtvaarttuig in een verwarmde of niet verwarmde hangar;
“De-Icing” – Indien nodig op alle vluchten inbegrepen, inclusief alle positioneringsvluchten of Hangarage kosten, welke eventueel doorberekend worden aan vervoerder.
“Charterer” – Betekent elke persoon, firma of rechtspersoon die een vliegtuig van de vervoerder chartert of aanbiedt te charteren, zoals beschreven in de Charterbevestiging.
“Vervoersvoorwaarden” – (Engelse vertaling Conditions of Carriage) betekent de vervoersvoorwaarden van de vervoerder, waarvan een exemplaar op verzoek bij de vervoerder verkrijgbaar is;
“Vluchtschema” – Betekent het vluchtschema zoals vermeld op de bevestiging.
“Bijzondere Voorwaarden” – De bijzondere voorwaarden (indien van toepassing) die in de charterbevestiging zijn opgenomen.
“Diversion”– Noodzakelijke afwijking van het vluchtplan door bijvoorbeeld weersomstandigheden.

2. BASIS CONTRACT
2.1 Deze voorwaarden (die gewijzigd kunnen worden door de Bijzondere Voorwaarden) vormen samen met de voorwaarden in de Charterbevestiging en de vervoersvoorwaarden de volledige overeenkomst (“de Overeenkomst”) tussen de Vervoerder en de Charterer, en de partijen komen overeen dat ze van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Charterer (of zijn agenten, werknemers of vertegenwoordigers) trachten op te nemen of op te leggen, of die geïmpliceerd worden door handel, gewoonte, praktijk of gang van zaken.
2.2 De Charterer erkent de overeenkomst zonder enige verklaring, belofte of afwijking van de overeenkomst die niet schriftelijk is opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.
2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden prevaleren.

3. 3. LUCHTVAARTUIGEN EN BEMANNING
De Vervoerder zal het vliegtuig ter beschikking stellen, bemand en uitgerust voor de uitvoering van de vlucht. Eventuele bijkomende diensten zullen worden gespecificeerd in de bevestiging.

4. VERVANGING VAN VLIEGTUIGEN
Indien de vervoerder niet in staat is een deel van de charter uit te voeren, heeft de vervoerder het recht om, na voorafgaande kennisgeving, een andere exploitant of een
gelijkwaardig vliegtuig aan te bieden. Voor zover deze vervanging extra kosten met zich meebrengt, zullen deze extra kosten worden meegedeeld aan de charteraar, die het recht heeft
de extra kosten te aanvaarden ofwel het aanbod van alternatief vervoer te weigeren.

5. BEVOEGDHEID VAN DE PILOOT
5.1 De gezagvoerder van het vliegtuig heeft volledige autoriteit;
5.1.1 De gezagvoerder is bevoegd om elke passagier(-s), bagage of vracht te weigeren;
5.1.2 De gezagvoerder is bevoegd om te beslissen welke lading in het vliegtuig mag worden vervoerd en hoe deze zal worden verdeeld;
5.1.3 De gezagvoerder is bevoegd te beslissen of en wanneer een vlucht veilig kan worden uitgevoerd en waar en wanneer het vliegtuig landt.
5.1.4 De gezagvoerder is bevoegd te beslissen of het vliegtuig al dan niet ijsvrij moet worden gemaakt om een vlucht veilig te kunnen uitvoeren, met inbegrip van het positioneren naar/van of tijdens het uitvoeren van een vlucht.

6. LADEN EN VERPAKKEN
6.1. Behoudens andersluidende bepalingen in deze voorwaarden (en op voorwaarde dat de relevante bagage en andere vracht redelijk is en niet ongebruikelijk of buitensporig is) geschiedt het laden en lossen van het vliegtuig op kosten van de vervoerder.
6.2. De Charterer zal ervoor zorgen dat alle te vervoeren goederen of andere vracht voldoende en behoorlijk voor het vervoer zijn verpakt indien nodig en zal zorgen voor voldoende bevestigingsmateriaal, rekening houdend met alle redelijke eisen van de vervoerder en de gezagvoerder en zo nodig in overeenstemming met aan de IATA Dangerous Goods Regulations, waarvan een exemplaar ter inzage ligt in de kantoren van de Vervoerder.
6.3. Kosten voor grondtransport, magazijnafhandeling, magazijnen en douane-inklaring zijn voor rekening van de bevrachter en betaalt de Charterer, ten minste twee werkdagen voor de geplande vertrekdatum.

7. CHARTERPRIJS
7.1 De Charterer zal de charterprijs binnen 7 dagen na bevestiging aan de vervoerder betalen en in elk geval niet later dan 48 uur of 2 werkdagen vóór de datum en tijd van vertrek, tenzij de vervoerder schriftelijk een andere krediettermijn is overeengekomen. Alle betalingen verschuldigd door de Charterer aan de vervoerder uit hoofde van de overeenkomst worden verricht zonder aftrek, verrekening, tegenvordering of inhouding van welke aard dan ook. De vervoerder is gerechtigd maar niet verplicht om niet-betaling van de charterprijs te beschouwen als de annulering door de bevrachter van het gereserveerde en geeft de vervoerder recht op betaling in overeenstemming met de annuleringsbepalingen in de overeenkomst.
7.2 De vervoerder is gerechtigd bijkomende bedragen in rekening te brengen en bijkomende kosten te innen bovenop de charterprijs indien de Charterer bagage, vracht, catering of andere faciliteiten of diensten vraagt die niet in de ondertekende overeenkomst zijn vermeld.
7.3 Desgewenst kunt u de offerte voor de duur van 24 uur in optie nemen.

8. BESCHERMING VAN DE VERVOERDER TEGEN HOGERE KOSTEN
Indien zich na de datum van de overeenkomst een verhoging voordoet van beveiligingskosten, luchtvaart- of andere verzekeringspremies, brandstof, luchthavenbelasting voor passagiers of andere kosten in verband met de exploitatie van het vliegtuig of een deel van de vlucht, is de vervoerder gerechtigd de charterprijs dienovereenkomstig te verhogen.

9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN
Tenzij uitdrukkelijk vermeld omvat de charterprijs geen belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BTW) heffingen of lasten die worden beoordeeld of opgelegd door een belasting- of luchthavenautoriteit op de uitvoering of uitvoering van de overeenkomst of het vervoer van inschepende of ontschepende passagiers of het laden of lossen van bagage en/of goederen of vracht, die alle op eerste verzoek door de Charterer zullen worden betaald.

10. AFWIJKING VAN HET VLUCHTSCHEMA
De vervoerder zal alle redelijke inspanningen leveren om het vluchtschema te voltooien maar heeft het recht om van het vluchtschema af te wijken indien noodzakelijk. De Charterer zal de vervoerder op verzoek alle extra kosten vergoeden die hierdoor ontstaan.

11. DIVERSION
Indien om enige reden buiten de macht van de vervoerder (b.v. weersomstandigheden) het vliegtuig wordt omgeleid van een in het vluchtschema vermelde bestemming naar een andere bestemming vliegt, zal de vlucht geacht worden voltooid te zijn wanneer het vliegtuig op die andere bestemming aankomt.

12. ANNULERING
12.1 In geval van annulering van de vlucht of een deel ervan, heeft de vervoerder recht op het volgende als forfaitaire schadevergoeding;
12.2.1. 10% van de Charterprijs na ondertekening van het contract; en
12.2.2  40% van de Charterprijs indien de annulering wordt ontvangen 48 uur voor het tijdstip van vertrek; en
12.2.3  60% van de Charterprijs indien de annulering wordt ontvangen 24 uur voor het tijdstip van vertrek; en
12.2.4  100% van de Charterprijs indien de annulering wordt ontvangen op of na het tijdstip van vertrek.
Voorwaarde is dat alle annuleringen schriftelijk of per e-mail aan de vervoerder worden medegedeeld in overeenstemming met artikel 20.
12.3 Annuleringskosten zijn exclusief eventuele kosten die de vervoerder vóór of ten gevolge van de annulering heeft opgelopen. Deze kosten zullen aan de Charterer in rekening worden gebracht.
12.4 Er worden geen kosten in rekening gebracht indien een vlucht vóór vertrek wordt geannuleerd ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden of andere operationele redenen waarbij de vervoerder, naar eigen goeddunken, van mening is dat het onveilig of onuitvoerbaar zou zijn om de vlucht uit te voeren Er worden geen kosten in rekening gebracht voor annulering in gevallen waarin de vervoerder de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt. In geval van annulering door de vervoerder, zal de vervoerder alle redelijke inspanningen leveren op redelijke verzoeken van de Charterer om ervoor te zorgen dat de bestemming wordt bereikt met alternatief vervoer tegen een kostprijs die niet hoger is dan de overeengekomen charterprijs.
Met uitzondering van aansprakelijkheid die wettelijk niet door de vervoerder kan worden uitgesloten, is de vervoerder niet verantwoordelijk voor verliezen die worden geleden door de Charterer, passagiers of klanten, hetzij financieel of in enige andere vorm, veroorzaakt door een vertraging of geannuleerde vlucht, ongeacht de oorzaak.

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER
13.1. De vervoerder onderneemt geen vervoer als zijnde een reguliere lijnvlucht.
13.2. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de overeenkomst en met betrekking tot elke aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten, is de vervoerder niet aansprakelijk jegens de bevrachter (ongeacht of deze voortvloeit uit de nalatigheid van de vervoerder, diens werknemers of anderszins) voor enig verlies of schade (met inbegrip van alle eventuele gevolgschade).
13.3. Alle aansprakelijkheden met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage valt onder de vervoersvoorwaarden.

14. SCHADELOOSSTELLING VAN DE BEVRACHTER
De Charterer zal de vervoerder vrijwaren tegen alle verliezen, schade, vorderingen en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten en honoraria) met betrekking tot aansprakelijkheid van de vervoerder tegenover derden, voor enig verlies, schade, vordering of uitgave voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de bevrachter, zijn werknemers, vertegenwoordigers, bedienden of agenten, of een passagier die op gezag van de bevrachter wordt vervoerd.

15. INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE BEVRACHTER
15.1 De Charterer zal de vervoerder tijdig alle benodigde informatie verstrekken die nodig is voor de geplande vlucht.
15.2 De Charterer zal de vervoerder vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit valse, frauduleuze of misleidende informatie die door de Charterer aan de vervoerder wordt verstrekt.

16. WETTEN EN VERKEERSVOORSCHRIFTEN
De Charterer zal alle transportregels van de vervoerder en alle douaneregelingen van de vervoerder naleven en ervoor zorgen dat elke passagier en/of eigenaar van bagage, vracht of goederen die hij vervoert alle transportregels van de vervoerder en alle douaneregelingen van de vervoerder naleeft.
Dit geldt voor de transportvoorschriften van de vervoerder en alle douane-, politie-, volksgezondheids- en andere voorschriften en alle wetten van welke aard ook die van toepassing zijn in de landen waar de vluchten hun oorsprong vinden, landingen worden uitgevoerd of waarover de vluchten worden uitgevoerd. De Charterer garandeert dat alle passagiers in het bezit zullen zijn van alle paspoorten, visa, gezondheidscertificaten en andere certificaten die nodig zijn om de doorreis door alle tussenliggende punten en/of de toegang tot de plaats van bestemming te verzekeren en indien de plaatselijke autoriteiten de toegang weigeren aan een passagier in omstandigheden waarin de vervoerder verplicht is deze passagiers te vervoeren naar het vertrekpunt van de vlucht of naar een ander punt te vervoeren, moeten de kosten daarvan door de Charterer op verzoek aan de vervoerder terugbetalen, samen met alle gerelateerde redelijke kosten en uitgaven van de vervoerder.

17. BEËINDIGING, ANNULERING OF AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST
Bij beëindiging, annulering of afloop van de overeenkomst blijven de opgebouwde rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen op het moment van beëindiging, opzegging of afloop niet aangetast, en blijven de bepalingen die uitdrukkelijk of stilzwijgend na de opzegging van kracht zijn, onverminderd van kracht.

18. OVERDRACHT
De bevrachter zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vervoerder zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen noch anderszins cederen, uitbesteden, belasten of op enige andere wijze omgaan met al diens rechten of verplichtingen van de overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk opgenomen in de overeenkomst.

19. KENNISGEVINGEN
Elke kennisgeving die op grond van de overeenkomst moet worden gedaan, wordt gedaan door deze te sturen via e-mail, SMS of andere digitale message service naar info@mirair.nl of via telefoonnummer +31 6 11837493.

20. ONTHEFFING
De rechten van de partijen worden niet aangetast of beperkt door een door hen verleende tegemoetkoming of tolerantie en een verklaring van afstand van een schending van de overeenkomst zal niet gelden als een verklaring van afstand van enige andere of verdere schending. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal enige verdere uitoefening van dat of enig ander recht uitsluiten of beperken.

21. VERBREKING DEEL BEPALING OVEREENKOMST
21.1 Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst (of een deel van een bepaling daarvan) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht worden te zijn geschrapt, en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast.
21.2 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van de overeenkomst geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, zal de bepaling van toepassing zijn met de minimale wijziging die nodig is om haar wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

22. RECHTEN VAN DERDEN
Een persoon die geen partij is bij de overeenkomst kan geen rechten ontlenen aan de overeenkomst.

23. GEEN PARTNERSCHAP
Niets in de overeenkomst is bedoeld als, of zal worden beschouwd als, een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook tussen één van de partijen. Noch de vervoerder noch de bevrachter zijn bevoegd om een andere partij op enigerlei wijze te binden, tenzij uitdrukkelijk bepaald in de overeenkomst of anderszins schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.

24. AANPASSING OVEREENKOMST
Geen enkele aanpassing op de overeenkomst zal bindend zijn tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

25. TITELS VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
De titels in deze voorwaarden dienen enkel voor het gemak en zullen de interpretatie ervan niet beïnvloeden.

26. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
26.1 Beide partijen komen overeen dat de bepalingen van het verdrag van Montreal (die van tijd tot tijd aangepast wordt) van toepassing is op de vlucht.
26.2 De overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens en geïnterpreteerd volgens Zweeds recht en de rechtbanken van Zweden hebben niet-exclusieve jurisdictie om alle geschillen te behandelen die hieruit voortvloeien.

27. ROKEN
Roken is op geen enkel moment toegestaan en elke passagier die aan boord van het vliegtuig blijkt te hebben gerookt, zal aan het einde van de vlucht een boete van €2500,– moeten betalen zonder enige discussie.

CONTACT ONS
We staan voor u klaar!

Tel.: +31 85 4000 440
E-mail: info@mirair.nl

Algemene voorwaarden
Privacy policy

MIRAIR
Private airline

Tel: +31 85 4000 440
E-mail: info@mirair.nl

Algemene voorwaarden
Privacy policy

© 2022 MirAir B.V. Designed by WEBGUYZ